1.
Martusevich AK, Soloveva AG, Dmitrochenkov AV, Ezhevskaya AA, Razumovsky AV. The Response of Human Erythrocytes to NO-Stimulation. ARRB [Internet]. 29May2018 [cited 2Mar.2021];26(6):1-1. Available from: https://journalarrb.com/index.php/ARRB/article/view/25476